සනීපාරක්ෂක තුවා

  • ලිපිනය අංක 189 ගැන්ග්සිං පාර, චෙංසිගාං දිස්ත්‍රික්කය, ජියූජියං නගරය, ජියැන්සි පළාත, චීනය.
  • දුරකථන+86 15821139821
  • විද්යුත් තැපෑලsales@jxyouhe.com
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube